Εφαρμοσμένη ανάλυση συμπεριφοράς ABA - Υπηρεσίες

an adult's and a child's hands holding pieces of puzzle

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Οι υπηρεσίες που διατίθενται περιλαμβάνουν τη δημιουργία εξατομικευμένων προγραμμάτων για παιδιά, βασισμένα σε αναλυτική αξιολόγηση των δεξιοτήτων και των συμπεριφορών τους. Ο σχεδιασμός προγραμμάτων βασισμένων στις ανάγκες κάθε παιδιού με ταυτόχρονη εφαρμογή της Ανάλυσης Συμπεριφοράς, βοηθούν να καλυφθούν αναπτυξιακά κενά και να μειωθούν οι μη κοινωνικά αποδεκτές συμπεριφορές. Εκπαιδευτικοί, θεραπευτές, εκπαιδευτικές ομάδες και γονείς μπορούν να λάβουν εκπαίδευση στην εφαρμογή των συγκεκριμένων προγραμμάτων καθως και συνεχόμενη εποπτεία. Η Ανάλυση της Συμπεριφοράς εστιάζει στην επίτευξη μετρήσιμων στόχων, συνεπώς δημιουργούμε συστήματα αξιολόγησης της προόδου των παιδιών ανάλογα με τις προσωπικές τους ανάγκες. Προγράμματα προσφέρονται στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής της Βόρειας Ελλάδας και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι διαθέσιμη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και συμβουλευτική. Υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα παροχής συμβουλευτικής σε σχολεία και εκπαιδευτικές δομές.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Οι υπηρεσίες που διατίθενται περιλαμβάνουν τη δημιουργία εξατομικευμένων προγραμμάτων για παιδιά, βασισμένα σε αναλυτική αξιολόγηση των δεξιοτήτων και των συμπεριφορών τους. Ο σχεδιασμός προγραμμάτων βασισμένων στις ανάγκες κάθε παιδιού με ταυτόχρονη εφαρμογή της Ανάλυσης Συμπεριφοράς, βοηθούν να καλυφθούν αναπτυξιακά κενά και να μειωθούν οι μη κοινωνικά αποδεκτές συμπεριφορές. Εκπαιδευτικοί, θεραπευτές, εκπαιδευτικές ομάδες και γονείς μπορούν να λάβουν εκπαίδευση στην εφαρμογή των συγκεκριμένων προγραμμάτων καθως και συνεχόμενη εποπτεία. Η Ανάλυση της Συμπεριφοράς εστιάζει στην επίτευξη μετρήσιμων στόχων, συνεπώς δημιουργούμε συστήματα αξιολόγησης της προόδου των παιδιών ανάλογα με τις προσωπικές τους ανάγκες. Προγράμματα προσφέρονται στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής της Βόρειας Ελλάδας και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι διαθέσιμη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και συμβουλευτική. Υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα παροχής συμβουλευτικής σε σχολεία και εκπαιδευτικές δομές.

an adult's and a child's hands holding pieces of puzzle

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

boy playing with a xylophone

Όταν οι στόχοι του προγράμματος επιτευχθούν, το πρόγραμμα τερματίζεται. Στις περισσότερες περιπτώσεις προτείνουμε εκπαίδευση των γονιών, εκπαιδευτικών κτλ., για να διασφαλίσουμε την γενίκευση των στόχων. Η συνεχιζόμενη συμβουλευτική σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα είναι επίσης διαθέσιμη. Στόχος μας είναι το κάθε παιδί να πετύχει τους στόχους του προγράμματος, καθιστώντας την συνέχεια του προγράμματος μη αναγκαία.

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

(Αξιολόγηση, Δημιουργία & Εποπτεία)

Σε Ποιούς Απευθύνονται

Σε παιδιά από 2 εώς 18 ετών:

α) Με διάγνωση διάχυτων αναπτυξιακών δυσκολιών (αυτισμό).
β) Τυπικής ανάπτυξης με συμπεριφορικές δυσκολίες.
γ) Παιδιά με μαθησιακές και συμπεριφορικές δυσκολίες.

Βήματα

 1. Συγκέντρωση πληροφοριών για τις ανάγκες του κάθε παιδιού.
 2. Επιστημονική αξιολόγηση (εκτίμηση) δεξιοτήτων και συμπεριφορών.
 3. Δημιουργία εξατομικευμένου προγράμματος με δομημένους μετρήσιμους στόχους.
 4. Σχεδιασμός διεξαγωγής του προγράμματος.
 5. Διεξαγωγή του προγράμματος με στόχο την επίτευξη κριτηρίων και την επιβεβαίωση της άριστης κατάκτησης του κάθε στόχου.
 6. Συνεχόμενη αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος και των στόχων διδασκαλίας.
 7. Δημιουργία γραφημάτων προόδου του παιδιού.
 8. Αξιολόγηση προόδου σε συνεργασία με γονείς, διεπιστημονική ομάδα κτλ.
 9. Θέσπιση καινούριων στόχων.
Όταν οι στόχοι του προγράμματος επιτευχθούν, το πρόγραμμα τερματίζεται. Στις περισσότερες περιπτώσεις προτείνουμε εκπαιδευση των γονιών, εκπαιδευτικών κτλ., για να διασφαλίσουμε την γενίκευση των στόχων. Η συνεχιζόμενη συμβουλευτική σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα είναι επίσης διαθέσιμη. Στόχος μας είναι το κάθε παιδί να πετύχει τους στόχους του προγράμματος, καθιστώντας την συνέχεια του προγράμματος μη αναγκαία.
laptop on desk

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαίδευση γονέων για την εφαρμογή του εξατομικευμένου προγράμματος του παιδιού τους από τους ίδιους. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ενδείκνυται για γονείς που είτε θέλουν να εκπαιδευτούν για να βοηθήσουν το παιδί τους στη γενίκευση των δεξιοτήτων, αφότου έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα από κάποιον θεραπευτή, είτε επιθυμούν να διεξάγουν οι ίδιοι το πρόγραμμα των παιδιών τους. Εάν το παιδί συνεργάζεται ήδη με κάποιο θεραπευτή, προσφέρουμε επίσης εκπαίδευση του θεραπευτή για την εκτέλεση του προγράμματος.

Οι γονείς εκπαιδεύονται με την μεθοδολογία εκπαιδευσης συμπεριφορικών δεξιοτήτων (Behaviour Skills Training -BST), η οποία περιλαμβάνει τα εξής στάδια:
 1. Επεξήγηση του προγράμματος.
 2. Παρουσίαση του προγράμματος.
 3. Παροχή ευκαιρίας των γονέων να εξασκηθούν στην εκτέλεση του προγράμματος με την εποπτεία μας και συνεχόμενη ανατροφοδότηση.
 4. Εκτέλεση του προγράμματος από τους γονείς μέχρι να συγκεντρωθούν τα επιθυμητά κριτήρια για την άρτια εφαρμογή του προγράμματος.
laptop on desk
Η εκπαίδευση των γονέων, προσφέρεται και διαδικτυακά, μέσω πλατφόρμας, που επιτρέπει αλληλεπίδραση μεταξύ θεραπευτή και γονέα. Υπηρεσίες συμβουλευτικής των γονέων, για τη διασφάλισης της άρτιας εφαρμογής του προγράμματος, καθώς και αξιολόγηση της εξέλιξης του παιδιού, είναι διαθέσιμες.
audience on chairs taking notes

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Εκπαιδευτικών Ειδικής - Γενικής Αγωγής & Θεραπευτών (Λογοθεραπευτών, Εργοθεραπευτών, Ψυχολόγων κτλ)

Τα προγράμματα απευθύνονται σε επαγγελματίες που:

α) Επιθυμούν να εκπαιδευτούν στην ανάλυση συμπεριφοράς. Τα προγράμματα εκπαίδευσης αφορούν διαφορές συμπεριφορικές αρχές και θεματολογίες και θα γίνουν γνωστά στους ενδιαφερόμενους μόλις γίνουν διαθέσιμα. Διαθέσιμη είναι επίσης και η δημιουργία εξατομικευμένης εκπαίδευσης με βάση τις ανάγκες της πρακτικής του ενδιαφερόμενου.
β) Επιθυμούν την συμβουλευτική σε πρόγραμμα/παρέμβαση που επιβλέπουν, στο οποίο θα ήθελαν να μάθουν να εφαρμόζουν στρατηγικές ανάλυσης συμπεριφοράς.
γ) Πληρούν τα κριτήρια για να αναζητήσουν εποπτεία, στα πλαίσια της προετοιμασίας τους για την πιστοποίηση ως αναλυτές ή βοηθοί αναλυτών συμπεριφοράς (https://www.bacb.com/bcba/).
δ) Επιθυμούν την εκπαίδευση, πάνω στην Ανάλυση Συμπεριφοράς, για την ομάδα/κέντρο υπηρεσιών τους.